Các dịch vụ pháp lý của Gia Cát bao gồm:

  1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần).
  2. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  3. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong nước như:

– Thay đổi địa chỉ, tăng giảm vốn, bổ sung ngành nghề.

– Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi thành viên cổ đông, thay đổi thông tin cá nhân của thành viên cổ đông, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và các nội dung khác.

  1. Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề và điều chỉnh các nội dung khác.
  2. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  3. Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.