TƯ VẤN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

  1. Tư vấn thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình vận hành của bộ máy kế toán.
  2. Tư vấn thiết lập hệ thống báo cáo đặc thù phù hợp với mô hình và lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.
  3. Tư vấn thiết lập danh mục đối tượng, tính toán lãi lỗ cho từng vụ việc.
  4. Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động, tài chính kế toán và các vấn đề quản trị.
  5. Soát xét các công việc ghi sổ kế toán.
  6. Thay mặt đơn vị là việc trực tiếp với đại diện cơ quan thuế.
  7. Giải trình, bổ sung chứng từ – tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế.
  8. Xử lý các vấn đề, nghiệp vụ liên quan đến kê khai, nộp thuế.
  9. Giải đáp các vấn đề về thuế, kế toán.
  10. Hoàn thiện sổ sách và phát hành báo cáo.