Dịch vụ Kiểm toán chuyên nghiệp của Gia Cát bao gồm:

  1. Lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam;
  2. Lập và thông báo cho Khách hàng về nội dung và kế hoạch kiểm toán, thực hiện cuộc kiểm toán theo kế hoạch;
  3. Cử các kiểm toán viên có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán;
  4. Thực hiện các thủ tục thu thập các số liệu, thông tin kiểm toán trong báo cáo tài chính;
  5. Tư vấn, đánh giá phù hợp các chính sách ước tính của Khách hàng;
  6. Cung cấp báo cáo kiểm toán cho Khách hàng khi kết thúc công việc kiểm toán;
  7. Thực hiện công việc kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật số liệu, thông tin của Khách hàng;

Với mức phí dịch vụ rất hợp lý, tùy theo ngành nghề và quy mô của Công ty.