Nghị Định

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về các NĐ về Thuế

Số lượng văn bản: 12/2015/NĐ-CP
Ban hanh ngày: 12/02/2015

Thông Tư

Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Số lượng văn bản: 26/2015/TT-BTC
Ban hanh ngày: 27/02/2015
Tải về