Kế toán ngân hàng | Tài liệu miễn phí

Tài liệu kế toán ngân hàng

Dung lượng: 1.67 MB
Lượt tải: 9502
Tải về

Kế toán ngân hàng là tài liệu cung cấp các kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một số quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng, các thuật ngữ thường gặp.

Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại.


Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. Sau đó cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong ngân hàng thương mại bao gồm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán,làm nền tảng cho các phần hành kế toán các nghiệp vụ cụ thể được giải quyết ở các chương sau.

Tài liệu kế toán khác

  • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

  • aba
  • Kế toán chuyên nghiệp
  • Kiểm toán
  • Thuế
  • Tư vấn
  • Gia Cát VIP
  • Đào tạo